Terms and Conditions

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op www.lothar.nl, de website van Lothar Associates (“Lothar”) (de “Site”). Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord de volgende algemene voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de site (“gebruiksvoorwaarden”) en ons privacybeleid te volgen en eraan gebonden te zijn. We kunnen de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op elk moment herzien zonder kennisgeving aan u. Op bepaalde delen van de site kunnen verschillende gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst. Als er een conflict is tussen de gebruiksvoorwaarden en de gepubliceerde gebruiksvoorwaarden voor een specifiek gebied van de site, hebben deze laatste voorrang met betrekking tot uw gebruik van dat gebied van de site.

Gebruik van deze site

De informatie op of via deze site mag niet worden gebruikt als vervanging voor enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel Lothar probeert om nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, die is verkregen uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, geeft Lothar geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, over de vraag of de informatie op of via deze site juist is , compleet of up-to-date. Lothar beheert en onderhoudt deze site vanuit Nederland en verklaart niet dat de op of via deze site verstrekte informatie geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Als u deze site vanaf andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten. Lothar verklaart of garandeert niet dat deze site foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze site die het gebruik van andere internetgebruikers kan belemmeren, het functioneren van deze site in gevaar kan brengen / in gevaar kan brengen en / of de informatie die op of via deze site of de onderliggende software wordt aangeboden, kan niet worden gebruikt.

Gelinkte sites, informatie van derden, producten en diensten

Lothar kan links en verwijzingen bieden naar internetsites die door anderen worden onderhouden (“websites van derden”). Waar Lothar hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, zijn dergelijke links geen goedkeuring door Lothar van producten of diensten die op of via dergelijke websites worden aangeboden. Het gebruik van dergelijke links is geheel op eigen risico en Lothar aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Lothar heeft de waarheid, nauwkeurigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de inhoud van dergelijke websites niet geverifieerd.

Intellectueel eigendom

Lothar, of de relevante eigenaar, behoudt alle rechten (inclusief auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op of via deze site wordt aangeboden (inclusief alle teksten, afbeeldingen en logo’s). U mag de informatie op deze site in geen enkele vorm kopiëren, downloaden, publiceren, verspreiden of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lothar of de juiste toestemming van de eigenaar. U mag de informatie op deze site echter wel afdrukken en / of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Lothar verzendt, zijn mogelijk niet veilig. Lothar raadt u aan geen vertrouwelijke informatie per e-mail naar Lothar te sturen. Als u ervoor kiest om berichten via e-mail naar Lothar te sturen, accepteert u het risico dat ze door een derde partij worden onderschept, misbruikt en gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Noch Lothar, noch een van zijn partners of onderaannemers zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, bestraffende of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot financiële verliezen, winstderving of schending van het merkimago (zelfs als Lothar wordt geïnformeerd over de mogelijkheid daarvan) die op enigerlei wijze voortvloeit uit, inclusief maar niet beperkt tot, (i) defecten, virussen of andere storingen die worden veroorzaakt aan apparatuur en andere software in verband met toegang tot of gebruik van deze site, (ii) de informatie die op of via deze site wordt verstrekt, (iii) het onderscheppen, wijzigen of misbruiken van informatie die naar Lothar is verzonden of naar u is verzonden, (iv) het functioneren of niet beschikbaar zijn van deze site, (v) het misbruik van deze site, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die door deze site beschikbaar wordt gesteld, of (viii) claims van derden in verband met het gebruik van deze site. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Lothar.

Toepasselijk recht

Deze site en de disclaimer ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Disclaimer zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

Wijzigingen

Lothar behoudt zich het recht voor om de informatie op of via deze site, inclusief de voorwaarden van deze disclaimer, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het wordt aanbevolen om de informatie die op of via deze site wordt aangeboden, inclusief de voorwaarden van deze disclaimer, regelmatig te bekijken op wijzigingen.

Overige bepalingen

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt die bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.